(1)
Fidrovska, N.; Perevoznik, I. Influence of Way Mount under Crane Rail on Her Strain State. jMASH 2019.