https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/issue/feed Машинобудування 2023-07-27T13:22:54+03:00 Open Journal Systems <p><strong>Збірник входить до Категорії Б наукових фахових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України (технічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) накази МОН України №409 від 17.03.2020 та №320 від 07.04.2022.</strong></p> <p>Збірник наукових праць «Машинобудування» зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики України у 2006 році (Свідоцтво про Державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 12132-1016Р). Друкований варіант видання зареєстровано у ISSN Register під номером ISSN 2079-1747.</p> <p>Збірник наукових праць «Машинобудування» Української інженерно-педагогічної академії видається з 2007 року 2 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем міцності, стійкості, працездатності, динаміки вантажопідйомних, транспортних машин і металорізальних верстатів, питань технології машинобудування. У збірнику публікуються наукові статті, в яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методів і вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних ріжучих інструментів, метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.</p> <p>Статті публікуються українською або англійською мовами.</p> <p>До збірника наукових праць «Машинобудування» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:</p> <p>131 Прикладна механіка;</p> <p>132 Матеріалознавство;</p> <p>133 Галузеве машинобудування;</p> <p>152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.</p> https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/300 МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ 2023-07-27T12:12:27+03:00 O. Ptashnyi olegptashniy@gmail.com I. Pershyna yuliapershina78@gmail.com <p>Розглядаються підходи до моделювання багатоопераційного технологічного процесу з<br>урахуванням взаємного впливу параметрів виробів та технологічних операцій. Вектор стану<br>виробу при проходженні технологічних операцій визначається набором актуальних<br>параметрів, кількість та якісний зміст яких може змінюватись від операції до операції.<br>«Стабілізується» вектор стану введенням «фіктивних» параметрів. Вводиться поняття<br>вектору та матриці актуальності технологічної операції та поняття проектування вектору<br>стану на них. Вектор та матриця актуальності технологічної операції зіставляють їй<br>підпростір у просторі станів. Забезпечити ін’єктивність відображення множини<br>технологічних операцій на множину векторів актуальності можна введенням додаткових<br>фіктивних параметрів. Тоді множину векторів актуальності можна розглядати як<br>підмножину області визначення деякої булевої функції, яка буде відповідати даному<br>технологічному процесу. Технологічний процес розглядається як переміщення вектору стану<br>з початкової у кінцеву область простору станів по траєкторії, що належить області переходу.<br>Розглядаються інтервали значень вхідних та вихідних параметрів. Технологічна операція<br>характеризується комплексом керуючих параметрів, які визначають режими обробки.<br>Керуючі можливості операції характеризуються інтервалами варіювання керуючих<br>параметрів. Вважається відомим зв’язок між векторами стану на вході та виході операцій,<br>наприклад, у формі рівнянь регресії. Розрізняються власний та зовнішній негативні впливи<br>технологічної операції на вихідні параметри виробу. Власний вплив операції полягає у<br>критичній зміні вектора стану, обумовленої зміною керуючого впливу за умови номінальних<br>вхідних параметрів. Зовнішній вплив технологічної операції полягає у тому, що за умови<br>знаходження керуючого вектора у номінальній області вихідні параметри виходять за межі<br>номінальних значень з причини такого ж порушення щодо вхідних параметрів. Вводиться<br>матриця зовнішнього впливу операції. Вихід вектору стану на якомусь етапі з номінальної<br>області переходу компенсується змінами параметрів керуючого вектору, що моделюється<br>мінімізацією елементів матриці зовнішнього впливу з метою наближення її останнього<br>рядку до нульового.</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 723px; top: 602px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/305 АНАЛІЗ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО КЕРУВАННЯ 2023-07-27T12:55:20+03:00 G. Kaniuk mezzer@ukr.net A. Mezeria mezzer@ukr.net A. Chebotarev chebotaryov.an@gmail.com T. Vasylets vasylecz.ty@uipa.edu.ua T. Fursova tatiana2507@ukr.net M. Kaniuk maksym.kaniuk@gmail.com <p>Вимірювання гідравлічних параметрів технологічних процесів (витрати рідини,<br>напору та тиску) є одним із способів досягнення енергетичної ефективності в різних<br>галузях промисловості, у тому числі на теплових, атомних та гідравлічних електростанціях<br>при автоматизованому керуванні енергоблоками та окремими силовими установками<br>(насоси, турбіни, теплообмінники та інше). Метою досліджень є аналіз метрологічних<br>характеристик засобів вимірювання гідравлічних параметрів для завдань<br>енергозберігаючого керування обладнанням теплових, атомних та гідравлічних<br>електростанцій та визначення методів та засобів вимірювання, що дозволяють забезпечити<br>практичну реалізацію принципів енергозберігаючого керування. Серед великої кількості<br>методів вимірювання витрати особливе місце займають системи вимірювання витрати на<br>базі змінного перепаду тиску. У статті показані основні напрямки, в рамках яких ведуться<br>дослідження щодо покращення та підвищення ефективності методів вимірювання витрати<br>рідини. Проведено аналіз кількісного розподілу методу змінного перепаду тисків та<br>вимірювальних систем на його основі, розглянуто та проаналізовано ринок розподілу<br>витратомірних систем. Діяльність показано, частка поширення традиційних технологій<br>вимірювання витрати займає половину всього парку витратомірних засобів і систем.<br>Проведено аналіз методів вимірювання витрати рідини та тиску (напору) та визначено<br>методи, які є найбільш перспективними для застосування у завданнях енергозберігаючого<br>керування установками електростанцій. Проведено короткий аналіз парку вітчизняних та<br>зарубіжних витратомірів різного типу, наведено основні метрологічні характеристики<br>засобів вимірювання. Зроблено висновок щодо доцільності застосування різних типів вимірювальних систем в інформаційно-вимірювальних комплексах автоматизованих<br>систем керування енергоблоками електростанцій.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/303 АЛГОРИТМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ 2023-07-27T12:32:03+03:00 S. Artiukh artyh@uipa.edu.ua V. Kniazieva vitok911@ukr.net N. Antonenko nsantonenko2015@gmail.com H. Hrinchenko hrinchenko@uipa.edu.ua <p>В статті розглянуто можливість розроблення алгоритмів адаптації систем регулювання<br>параметрів технологічної установки на основі нейро-мережевого підходу та проектування<br>даної системи регулювання на основі сучасних засобів автоматичного управління. Розробка<br>алгоритмів та програмно-апаратних засобів автоматичного регулювання енергетичними<br>установками у реальному часі виконувалась на основі реалізації наступних задач: розробки<br>структури автоматичної системи та структури системи регулювання; здійснення програмноапаратної реалізації системи регулювання, а саме реалізації структури програмного<br>забезпечення та програмної реалізації пропорційно-інтегрально-диференціального регулятора.<br>Реалізовано систему адаптивного навчання нейронної мережі.<br>Для розв’язання поставлених задач використовувались методи: нейро-мережевого<br>підходу до вирішення проблем пошуку оптимальних параметрів регулятора технологічного<br>процесу в енергетичних установках; об’єктно-орієнтованого програмування для реалізації<br>системи управління. Для пошуку параметрів пропорційно-інтегрально-диференціального<br>регулятора пропонується застосувати нейро-мережевий підхід, під час якого нейронна<br>мережа вбудовується в систему регулювання. Пропорційно-інтегрально-диференціального<br>регулятор має найбільш широкі можливості по доданню системі регулювання необхідних<br>властивостей. Він застосовується в тих випадках, коли необхідно отримати якісну систему<br>автоматичного регулювання без великих витрат на проведення досліджень по синтезу більш<br>складного закону регулювання.<br>Спираючись на результати досліджень проведено аналіз технологічного процесу, що<br>протікає в паровому котлі, узагальнення алгоритмів управління параметрами, підбір апарату<br>штучних нейронних мереж для розрахунку коефіцієнтів пропорційно-інтегральнодиференціального регулятора.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/308 ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ТЕПЛОТИ В РЕГЕНЕРАТИВНІЙ СИСТЕМІ ТУРБОУСТАНОВОК ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЇХ РОБОТИ 2023-07-27T13:18:05+03:00 Y. Kramarenko kramarenkoura@gmail.com H. Blyznychenko mr.sancho2002@gmail.com <p>У статті наведено удосконалений метод розрахунку параметрів теплової частини<br>парових паро, який дає можливість оперативно з достатньою точністю оцінювати зміну<br>ефективності перетворювання теплоти в турбоустановці в залежності від зміни режиму<br>роботи або зміни в конструкціях окремих елементів схеми. Удосконалення дозволяє значно<br>зменшити обсяг розрахункових операцій з визначення елемента, в якому сталося відхилення<br>від розрахункового режиму роботи та втрата внаслідок цього. Суть удосконалення полягає в<br>тому, що турбоустановка поділяється на окремі регенеративні ступені, кількість яких<br>визначається числом регенеративних відборів. При цьому регенеративна ступінь складається<br>з ряду послідовно (по ходу пари) включених елементів. Наведено рівняння теплового<br>балансу при послідовності протікання технологічного процесу у регенеративній ступені, а<br>також рівняння теплового балансу з урахуванням того, що в елементах регенеративної<br>ступеня теплота витрачається не однаково для проточної частини, камери та паропроводу<br>відбору, регенеративного підігрівача та дренажної системи. Наведено систему рівнянь, яка<br>описує відносні величини розподілу потоків теплоти у кожному елементі регенеративної<br>ступені. Отримані критерії, що характеризують ефективність перетворювання теплоти в<br>елементах регенеративної ступеня та визначають якісні показники роботи турбіни, а саме:<br>коефіцієнт корисної дії перетворювання теплоти у роботу, коефіцієнт втрат енергії в<br>елементах регенеративної ступеня, коефіцієнти повертання теплоти. Удосконалено методику<br>визначення збільшення витрати енергії в результаті технологічної відмови (часткової чи<br>повної) шляхом порівняння фактичної витрати теплоти з еталонною. Наведено рівняння<br>визначення внутрішнього коефіцієнта корисної дії турбоустановки з метою оцінки впливу<br>змін у регенеративній мірі на роботу турбоустановки. Удосконалена методика дозволяє<br>аналізувати стан елементів турбінних установок електростанцій як при експлуатації, так і<br>при виборі оптимальних варіантів модернізації та в залежності від цього приймати міри з<br>усунення технологічних відмов в енергоблоці та покращити показники якості роботи<br>енергоблоків, а саме показники надійності та енергоефективності.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/301 АНАЛІЗ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОМУ ШЛІФУВАННІ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ 2023-07-27T12:16:52+03:00 R. Strelchuk r.m.strelchuk@gmail.com <p>Запропоновано методику розрахунку складових сили різання при електроерозійному<br>шліфуванні зі змінною полярністю електродів, що сприяє вибору оптимальних режимів<br>обробки за один установ поверхонь деталей машин. Наведено приклад розрахунку за даною<br>методикою складових сили різання при плоскому врізному шліфуванні. Нормальну складову<br>сили різання при цьому розраховують не тільки на торці, а й на периферії круга, враховуючи<br>вплив різальних та деформуючих кромок. Проведено аналіз існуючих математичних<br>залежностей для визначення сили різання при плоскому алмазному врізному шліфуванні.<br>Значення сили різання, що діє при шліфуванні, є найважливішою характеристикою процесу<br>обробки. Від неї залежать умови роботи верстата, інструменту та рівень точності деталі, що<br>отримується. Розроблена методику визначення складових сили різання при шліфуванні<br>враховує вплив не тільки різальних зерен, а й деформуючих, де сумарні нормальна та<br>тангенціальна складові сили різання діють уздовж лінії контакту як на периферії, так і на торці<br>шліфувального круга. Товщину шару, що зрізається, розрахована за умови рівності обсягів<br>підведеного і зрізуваного матеріалу, враховуючи податливість системи і переривчастість<br>електричних разрядів за рахунок зміни полярностя електродів. На базі розробленої методики<br>виконано розрахунок складових сили різання при електроерозійному шліфуванні зі змінною<br>полярністю електродів. Чорнове шліфування здійснювали торцем круга, напівчистове –<br>перехідною радіусною кромкою, а чистове шліфування та калібрування – розвантаженою<br>ділянкою периферії круга, що забезпечує його високу стійкість. Нормальна складова сили<br>різання, яка має максимальне значення на торці круга, практично не впливає на точність<br>формоутворення деталі, оскільки вона розташована паралельно до її осі. Дану методику можна<br>використовувати для різних видів шліфування, а також для дослідження теплонапруженості<br>процесу, оптимізації та продуктивності механічної обробки.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/306 АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ГЕНЕРАТОРІВ НА МІНІ ГЕС 2023-07-27T13:06:41+03:00 A. Mezerya mezzer@ukr.net S. Pridvorov spridv@ukr.net <p>У статті наведено результати аналізу якісних показників (аналіз техніко-економічних<br>показників) використання різних типів генераторів на гідроелектростанціях малої<br>потужності (до 800 кВт). Показано енергетичний потенціал малих та міні ГЕС України на<br>малих річках та використання водотоків систем технічного водопостачання, а також<br>першочерговий економічно доцільний та екологічно безпечний потенціал. Проведено аналіз<br>техніко-економічних характеристик синхронних електродвигунів, асинхронних<br>електродвигунів та електродвигунів постійного струму, що використовуються як генератори<br>на ГЕС малої потужності. До таких показників відносяться: вартісні характеристики<br>відповідного обладнання у розрізі встановленої потужності, масогабаритні показники та<br>термін окупності при повноцінній роботі ГЕС (число годин використання встановленої<br>потужності не менше 4000). Встановлено, що використання асинхронних електродвигунів з<br>ємнісним збудженням як генератор є найбільш перспективним рішенням, так як<br>підвищується стійкість роботи електроприводів механізмів і підвищується якість енергії,<br>вирівнюється несиметрія лінійних і фазних напруг, не вносяться спотворень у форму кривої<br>лінійних і фазних напруг, складних автоматичних систем синхронізації, не потрібний захист<br>від коротких замикань, підвищується надійність експлуатації ГЕС. Встановлено, що<br>недостатньо вивченим питанням у цьому напрямі можна віднести фізичні процеси<br>самозбудження асинхронного генератора та процес самозбудження. Визначено недоліки<br>використання різних типів генераторів та методи їх усунення. При розрахунку вартості<br>генераторів було проведено аналіз вартісних показників обладнання основних провідних<br>виробників України та низки зарубіжних фірм. Ціни на генератори визначалися шляхом<br>знаходження середнього значення різних типів генераторів від різних виробників. Наведено<br>результати аналізу техніко-економічних характеристик різних типів генераторів, залежно від<br>потужності. Показано критичну потужність, що визначає оптимальність вибору з точки зору<br>економіки. Ціни на генератори визначалися шляхом знаходження середнього значення<br>різних типів генераторів від різних виробників. Наведено результати аналізу технікоекономічних характеристик різних типів генераторів, залежно від потужності. Показано<br>критичну потужність, що визначає оптимальність вибору з точки зору економіки. Ціни на<br>генератори визначалися шляхом знаходження середнього значення різних типів генераторів<br>від різних виробників. Наведено результати аналізу техніко-економічних характеристик<br>різних типів генераторів, залежно від потужності. Показано критичну потужність, що<br>визначає оптимальність вибору з точки зору економіки.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/304 ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 2023-07-27T12:47:07+03:00 G. Kaniuk tatiana2507@ukr.net T. Fursova tatiana2507@ukr.net A. Mezeria mezzer@ukr.net O. Dolmatov olexandr.dolmatov@gmail.com S. Zaika zaika.serhii1@gmail.com P. Halynskii pavlo.halynskii@gmail.com <p>У статті розглядається можливість підвищення експлуатаційної надійності та<br>ефективності роботи теплових електростанцій для сталого розвитку сучасної вітчизняної<br>енергетики та її безпечної експлуатації шляхом забезпечення якісних вимірів основних<br>технологічних параметрів роботи відповідального обладнання – котельних установок.<br>Проаналізовано значення теплових електростанцій у процесі стабільного розвитку<br>енергетики, їх вплив на навколишнє середовище та необхідність зниження викидів шляхом<br>застосування надійних та енергоефективних заходів. Для покращення якості вимірювань<br>технологічних параметрів у котельних установках пропонується застосування<br>високотемпературних плівкових термопар, які використовуються у вимірюванні високих<br>температур в ракетній, авіаційній техніці і металургії, для вимірювання температур<br>теплоносія в тракті парового котла, а також термометрування поверхні екранних труб котлів.<br>Визначено особливості вимірювальних схем із високотемпературними плівковими<br>термопарами для підвищення експлуатаційної надійності та ефективності роботи котельних<br>установок теплоелектростанцій. В умовах тракту котельної установки конструктивно<br>неможливо винести місце приєднання компенсаційних проводів до зони порівняно помірних<br>температур, тому для усунення зазначеного недоліку були використані комбіновані<br>компенсаційні дротяні термоелектроди, які за допомогою апаратного налаштування мають у<br>діапазонах температур спостережень градуювальні характеристики, близькі до<br>характеристик плівкових електродів. Для вибраних високотемпературних термопар із<br>матеріалів Au65Pd35 - Pt90Rh10 були застосовані стандартні термоелектроди із алюмелі і<br>копелі для негативної гілки (Au65Pd35) та хромелі й алюмелі для позитивної гілка (Pt90Rh10).</p> <p>Для апробації запропонованого технічного рішення були проведені експериментальні<br>налаштування компенсаційних комбінованих термоелектродів, що використовуються у<br>вимірювальних ланцюгах із високотемпературними плівковими термопарами, які<br>проводились на котлі ТПП-312 Зміївської ТЕС. Результати досліджень можуть бути<br>використані для котельних установок теплоелектростанцій, а також і для парогенераторів<br>атомних електростанцій.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/309 ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕВПОРЯДКОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ 2023-07-27T13:22:54+03:00 A. Mezerya mezzer@ukr.net V. Drozd volodyadrozd2296@gmail.com <p>Проведено аналіз впливу невпорядкованості інформації на показники якості<br>(економічність та ефективність) систем автоматизованого керування енергоблоками<br>електростанцій. Автоматизовані системи керування електростанцією, як і будь-якого<br>складного об'єкта, розглядаються в роботі з позицій макропідходу як єдиний комплекс<br>інформаційно взаємопов'язаних елементів, а ступінь ефективності автоматизованих систем<br>керування розглядається з позиції статистичної фізики. Кількість інформації визначається<br>згідно з існуючої теорії інформації, де міра невизначеності співпадає з поняттям<br>термодинамічної ентропії. Встановлена залежність ефективності системи від<br>невпорядкованості, та показано, що при збільшені невпорядкованості ефективність системи<br>знижується. Визначено причини появи невпорядкованості інформації, до яких відноситься<br>неузгодженість потоків інформації, простій агрегатів, несвоєчасне надходження інформації та<br>інше. Визначено залежності ускладнення системи керування на приріст ефективності та строк<br>окупності додаткових капіталовкладень, який обернено залежить від невпорядкованості<br>інформації. Визначена залежність вартості системи керування від ефективності керуючого<br>комплексу. Встановлено, шо на окремих рівнях керування необхідно прагнути к рівномірному<br>рівня автоматизації, оскільки цей рівень характеризується однаковим строком окупності й<br>однаковою величиною невпорядкованості. Показано, що ієрархічна структура керування в<br>галузевому масштабі з передачею у вищі рівні меншого обсягу та більш загальну інформацію<br>повністю себе виправдовує. Встановлено, що збільшення інформації системи керування не<br>повинна перевищувати відомого, економічно доцільного рівня; не слід надмірно ускладнювати<br>алгоритми керування; економічно доцільно залишати в керованому комплексі частку<br>неупорядкованості (шуму) тим більшу, чим складніший процес керування даним комплексом;<br>після досягнення верхнього економічно доцільного рівня автоматичного керування, тобто<br>найбільшого економічно виправданого терміну окупності і, отже, вичерпання резервів, стає<br>особливо актуальним перехід до нової, більш продуктивної технології АСК ТП, що забезпечує<br>підвищене значення ефективності.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/302 ДІАГНОСТИКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНОСУ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРОБЦІ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК 2023-07-27T12:22:55+03:00 M. Bryniuk Maksimysimi@gmail.com O. Kondratyuk kondratyuk.mot@gmail.com V. Markov marik.markov.1997@gmail.com A. Skorkin Antonskorkin20@gmail.com <p>У статті розглядається один із варіантів вирішення одні з найважливіших проблем<br>обробки матеріалів різанням – прогнозування ресурсу різального лезового інструменту та<br>розробки на цій основі нового методу діагностування його технічного стану, що й запобігло<br>актуальності представленого у статті матеріалу. При цьому під ресурсом розуміється період<br>стійкості інструменту між переточуванням, тому що тривалість експлуатації інструменту, що<br>не вимагає перезаточування, найбільш просто піддається автоматичному контролю.<br>Метою досліджень, результати яких викладені в цій статті, є створення методу<br>прогнозування ресурсу різального інструменту, що ґрунтується на безперервному контролі в<br>процесі різання величини тиску звуку, що супроводжує обробку різанням.<br>У процесі досліджень було використано методи: системного аналізу, теорії різання,<br>теорії коливань та ідентифікації, що виконується методом випадкового пошуку. Розглянуто<br>динамічну поведінку металообробної технологічної системи при зношуванні ріжучого<br>інструменту.<br>В результаті проведених досліджень розроблено метод прогнозування ресурсу<br>ріжучого інструменту, що ґрунтується на ідентифікації параметрів прогнозної моделі за<br>результатами безперервного контролю сигналів віброакустичної емісії (ВАЕ) за величиною,<br>що супроводжує процес різання. Причому модель складена таким чином, що шуканий ресурс<br>включений до її математичної структури, що дозволяє виключити використання під час<br>прогнозування статистично ненадійних критеріальних параметрів, що описують граничний<br>стан інструменту.<br>Розроблено модель прогнозування технічного стану технологічної системи, що<br>дозволяє оцінювати ресурс як інструменту, і технологічної системи загалом. Знання ресурсу<br>технологічної системи забезпечує перехід до адаптивного управління її функціонуванням і<br>виключає цим непередбачені зупинки заміну інструменту, ремонт верстата і зводить до<br>мінімуму ризик появи браку обробленої деталі. Розроблений автоматизований прогнознодіагностичний комплекс забезпечує використання запропонованої прогнозної моделі у<br>практику обробки широкого кола матеріалів, що у результаті вирішує важливе науковопрактичне завдання підвищення ефективності процесу різання.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/307 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АСУ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ШЛЯХОМ УТОЧНЕННЯ КРИТЕРІЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 2023-07-27T13:13:28+03:00 H. Hrinchenko hrinchenko@uipa.edu.ua T. Vasylets vasylecz.ty@uipa.edu.ua О. Kupriyanov a_kupriyanov@uipa.edu.ua O. Bliznichenko art-studio_diana_@ukr.net T. Fursova tatiana2507@ukr.net <p>У статті проведено аналіз факторів, що впливають на техніко-економічні показники<br>роботи енергоблоків електростанцій. На основі відхилення фактичних значень параметрів від<br>оптимально-нормативних та проектних значень визначено коефіцієнти зміни витрати енергії<br>стосовно витрат первинної енергії, а саме: обумовлений дією внутрішніх факторів;<br>обумовлений дією зовнішніх факторів; обумовлений недосконалістю устаткування. Їх<br>чисельне визначення базується на теплових розрахунках окремих елементів енергетичного<br>обладнання при безперервно змінюваних параметрах, що характеризують перебіг процесів у<br>цих елементах (температури, тиску, витрати та ін.). Показано, що при одночасному спалюванні<br>декількох видів палива оптимально-нормативні параметри змінюються в залежності від<br>кількісного співвідношення видів палив, що спалюються. Визначено сумарне відхилення<br>витрати палива як сукупність змін у витратах палива, спричинених відхиленням фактичних<br>значень параметрів від їх проектних величин. Враховано відповідно відхилення витрати<br>палива за рахунок впливу аналізованих факторів парогенератора, турбіни, механізмів власних<br>потреб блоку, асортименту палива та пусків, а також впливу зміни режимів роботи, кількості<br>відпущеної енергії, фактичного асортименту палива, якості експлуатації, а також реальних<br>умов роботи обладнання та якості проектування та монтажу. Отримано аналітичну залежність<br>визначення різниці між фактичною замірною витратою палива та фактичною розрахунковою,<br>яка характеризує величину небалансу. Визначено шляхи подальшого вдосконалення<br>автоматизованих систем управління тепловими електростанціями, які полягають у зменшенні<br>витрат палива, тепла та електроенергії на власні потреби. Наведено схему визначення<br>фактичної розрахункової витрати пального нетто енергоблоком на основі розрахунку окремих<br>аналізованих факторів, що дозволяє конкретно відповісти на питання: що, як і якою мірою<br>впливає на загальні техніко-економічні показники енергоблоку. Використання наведених<br>критеріїв в автоматизованих системах управління окремим обладнанням, енергоблоком та<br>електростанцією в цілому дозволить підвищити якість систем керування.</p> 2023-07-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Машинобудування