https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/issue/feed Машинобудування 2022-01-25T15:56:51+02:00 Open Journal Systems <p><strong>Збірник входить до Категорії Б наукових фахових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України (технічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) наказ МОН України &nbsp;№409 від 17.03.2020.</strong></p> <p>Збірник наукових праць «Машинобудування»&nbsp; зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики України у 2006 році (Свідоцтво про Державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 12132-1016Р). Друкований варіант видання зареєстровано у ISSN Register під номером ISSN 2079-1747.</p> <p>Збірник наукових праць «Машинобудування» Української інженерно-педагогічної академії видається з 2007&nbsp;року 2&nbsp;рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем міцності, стійкості, працездатності, динаміки вантажопідйомних, транспортних машин і металорізальних верстатів, а також питань технології машинобудування. У збірнику публікуються наукові статті, в яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методів і вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних ріжучих інструментів. Висвітлюються аспекти оптимізації та математичного моделювання на різних етапах технологічного процесу.</p> <p>Статті публікуються українською, англійською або російською мовами.</p> <p>До збірника наукових праць «Машинобудування» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:</p> <p>131 Прикладна механіка,</p> <p>132 Матеріалознавство та</p> <p>133 Галузеве машинобудування.</p> https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/274 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ КРАНАМАНІПУЛЯТОРА. ЧАСТИНА 1 2022-01-25T14:02:09+02:00 V. Loveikin lovvs@ukr.net Yu. Romasevich romasevichyuriy@ukr.net О. Spodoba sp1309@ukr.net <p>З метою підвищення продуктивності та надійності крана-маніпулятора з гідравлічним<br>приводом в роботі розглянута методика проведення експериментальних досліджень в<br>площині зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора з вантажем за реальними та<br>оптимальними режимами руху. На даному етапі експериментальні дослідження проводились<br>за умови тільки кутового переміщення рукояті.<br>Для проведення експериментальних досліджень власноруч спроектовано та<br>виготовлено експериментальну установку крана-маніпулятора з гідравлічним приводом.<br>Підібрано та налаштовано вимірювально-реєструюче обладнання.<br>В рамках проведення експериментальних досліджень динаміки переміщення стрілової<br>системи крана-маніпулятора з вантажем розроблено конструктивно змінений золотник із<br>дросельними щілинами, який поліпшив характеристики режимів руху та дав можливість<br>реалізувати оптимальні режими руху ланок стрілової системи.<br>В результаті проведено експериментальні дослідження за умови кутового<br>переміщення рукояті з вантажем на кінці стрілової системи, як за реального так і<br>оптимального режимів руху. Отримано пакет даних за реальними та оптимальними<br>режимами руху ланок стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічними приводом.<br>Оброблені дані наведені в графічному вигляді та проведено порівняльний аналіз за<br>реальними та оптимальними режимами руху.<br>Аналіз проведених експериментальних досліджень дав змогу визначити вплив<br>переміщення рукояті на коливання вантажу, та вплив коливання вантажу на динамічні<br>навантаження, які виникають в стріловій системі та елементах гідравлічного приводу кранаманіпулятора за різними режимами руху.</p> 2022-01-25T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/275 ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОГО РУХУ МЕХАНІЗМІВ ПІДЙОМУ, ПОВОРОТУ І ЗМІНИ ВИЛЬОТУ КРАНА ДЕК-251 2022-01-25T14:07:52+02:00 O. Podolyak podoliak15os@gmail.com O. Khoroshylov horol@i.ua K. Anenko lorenkotcastiel@gmail.com <p>Було встановлено, що навантаження на кран від вантажу який розгойдується<br>залежить від схеми його підвісу і інерційних характеристик вантажу. Дослідження<br>проводились за допомогою математичних методів, які описують перехідні процеси, що<br>виникають при сумісному русі механізмів підйому, повороту і зміни вильоту крана<br>ДЕК-251. При дослідженні коливань вантажів на підвісах за схемами 1 і 2 були<br>прийняті такі припущення: канат - ідеальна, невагома нитка; безмасові блоки<br>перекочуються по канатах без ковзання; довжина підвісу вантажу постійна.<br>Динамічна навантаженість системи оцінювалась методом порівняльного аналізу<br>графіків зусиль, переміщень і швидкостей приведених мас стрілової системи. Також<br>були побудовані розрахункові схеми сумісного руху механізмів підйому та повороту<br>самохідного крану, та розглянуті часні випадки роботи механізму крана. Отримані<br>вирази для розрахунку навантажень на кран від вантажу, який розгойдується на<br>канатах, які враховують схему підвісу вантажу і його інерційні характеристики. При<br>коливаннях вантажу на підвісі за схемою 1 відбувається перерозподіл натягів в канатах,<br>і при відповідних умовах може відбутися ослаблення одного з них.</p> 2022-01-25T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/276 ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ 2022-01-25T14:12:18+02:00 R. Strelchuk r.m.strelchuk@gmail.com <p>Зона контакту являє собою область взаємного проникнення різальних крайок в<br>оброблюваний матеріал і виступів матеріалів в проміжки між зернами. До параметрів стану<br>зони відносяться її розміри і форма, співвідношення зрізаної і незріаної частин металу в<br>кожній області зони, фізичні процеси формоутворення в тому числі: стружкоутворення,<br>тепловиділення, пластичні деформації оброблюваного матеріалу, знос і руйнування<br>інструментального матеріалу, фізичний і хімічний вплив на матеріали мастильноохолоджувальної рідини.<br>В статті досліджено формування оброблюваної поверхні в умовах електроерозійного<br>алмазного шліфування зі змінною полярністю електродів в зоні резання. Розроблено фізичну<br>модель зносу алмазного інструменту з урахуванням ерозійних процесів, що впливають на<br>зв'язку круга. При побудові враховано розмірне зношування, процеси сколювання та<br>виривання поодиноких абразивних зерен із зв'язки, під дією складових сил різання, з<br>урахуванням ймовірності контакту зерен з металом, величини майданчиків зносу та дійсної<br>глибини мікрорізання.<br>Отримані співвідношення дозволяють безпосередньо визначити ймовірність контаквання нізрізаной від тіла заготовки стружки, утвореною різальной крайкой зерна, з<br>поверхнею зв'язки шліфувального круга. При вирішенні задачі про ймовірність<br>контактування сукупності стружок, утворених сукупністю крайок зерен, що лежать в<br>робочому шарі інструменту, необхідно також використовувати ймовірність щільності<br>розподілу по глибині.<br>Вид отриманих співвідношень безпосередньо показує, що значна частина стружок<br>утворених різальними крайками, що контактують з шорсткою поверхнею заготовки, є<br>короткими і не стикаються зі зв'язкою до відриву від тіла заготовки навіть без урахування їх<br>усадки.<br>Отримані співвідношення можуть бути використані і при вирішенні відповідних<br>завдань шліфування периферією круга, наприклад, круглого зовнішнього шліфування. При<br>більш чіткому описі процесу необхідно безпосередньо застосовувати нестаціонарне уявлення<br>з урахуванням додаткових нестаціонарних, внесених траєкторіями різальних крайок як<br>функцій кута повороту круга і деталі в процесі їх взаємодії.</p> 2022-01-25T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/277 ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ НА РОЗМІР ТА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ ФАСКИ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КРОМОК ДЕТАЛЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РТК 2022-01-25T14:21:29+02:00 A. Skorkin Andromeda862@ukr.net O. Kondratyuk kondr20071@i.ua D. Kysla d.kisslaya@gmail.com <p>В умовах, коли першочерговим завданням машинобудівного виробництва стає випуск<br>конкурентної продукції, на передній план висувається забезпечення високого рівня виробів,<br>що виготовляються, по всьому спектру їх експлуатаційних показників. Аналогічні вимоги<br>пред'являються і до деталей, що входять до їхнього складу. Отримання поверхні об'єкта<br>виробництва з оптимальними показниками в даний час набуває такого значення, що і<br>продуктивність. Особливо це стосується обробки різанням, як правило, кінцевого етапу у<br>виготовленні деталей машин.<br>Підвищення продуктивності, зниження трудомісткості та забезпечення безпеки<br>виконання фінішних операцій є актуальними завданнями сучасного машинобудування. До<br>таких операцій відносяться видалення облою і задирок з деталей, зачистка гострих кромок,<br>що утворилися в процесі обробки заготовок і т.д. Особливо актуальною є ця проблема для<br>деталей, що мають складні контури та форми.<br>Формування небажаних задирок є загальною проблемою для всіх видів обробки:<br>фрезерування, точіння, вирубування та ливарні процеси. Задирки повинні бути видалені з<br>низки причин: вимоги техніки безпеки, технічні умови виконання наступних технологічних<br>операцій (поверхневе зміцнення, нанесення покриттів, складання).</p> 2022-01-25T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/278 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАДУЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК ВИТРАТОМІРНИХ ПРИСТРОЇВ 2022-01-25T14:31:16+02:00 G. Kaniuk genadiykanuk@gmail.com A. Mezerya mezzer@mail.ru O. Blyznychenko art-studio_diana_@ukr.net T. Bykova bykova.t.i@uipa.edu.ua I. Suk genadiykanuk@gmail.com <p>Наведено аналіз роботи системи градуювання витратомірних пристроїв масовим і<br>об'ємним способом, які застосовуються для градуювання витратомірів рідинних середовищ у<br>різних галузях промисловості, у тому числі при проведенні модельних випробувань<br>гідравлічних машин в спеціалізованих гідротурбінних лабораторіях. Показана мета роботи,<br>що полягає в аналізі характеристик відхиляючих пристроїв і визначенні шляхів зниження<br>похибок, що виникають при цьому.<br>Визначено, що найбільшу питому вагу в загальній похибці визначення масової та<br>об'ємної витрати рідини складає похибка відхиляючого пристрою, яка залежить від його<br>динамічних характеристик. Удосконалена система визначення профілю потоку рідини, що<br>заповнює вимірювальний бак. Запропоновано пристрій контролю положення потоку рідини<br>та методику визначення часу заповнення вимірювального бака з урахуванням використання<br>сучасних лазерних датчиків, встановлених на вимірювальному баку.<br>Показано, що застосування лазерних датчиків положення з променями, що<br>перетинаються, дозволяє знизити похибку вимірювання часу заповнення вимірювального<br>бака, викликану як малою чутливістю пристроїв контролю положення потоку, так і<br>несиметричністю потоку, що входить на відхиляючий пристрій.</p> 2022-01-25T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/281 ЗНИЖЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРУ ОБЕРТАЮЧОГО МОМЕНТУ ТУРБІНИ ЗА РАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗАСПОКОЄННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМАШИННОМУ ГАЛЬМІ 2022-01-25T15:56:51+02:00 G. Kanyuk genadiykanuk@gmail.com A. Mezerya mezzer@mail.ru O. Blyznychenko art-studio_diana_@ukr.net T. Vasilecz vasylecz.t.y@uipa.edu.ua T. Bykova bykova.t.i@uipa.edu.ua <p>У статті наведено аналіз перехідних процесів в електромашинному гальмі, у якості<br>якого встановлено генератор постійного струму і які використовуються при дослідження<br>параметрів гідравлічних машин в спеціалізованих гідротурбінних лабораторіях, або в інших<br>галузях виробництва, де треба вимірювати обертаючий момент таким способом.<br>Встановлено, що підвищення точності вимірювання обертаючого моменту при<br>використанні електромашинного гальма пов'язане з більш точним обліком електромагнітних<br>перехідних процесів в електричних балансирних машинах при змінах і коливаннях<br>приводних параметрів (для гідравлічних систем це витрата і напір) та визначенням точного<br>часу встановлення стаціонарного режиму, у якому залишкові коливальні процеси не будуть<br>робити істотний внесок у загальну похибку.<br>Отримана аналітична залежність часу заспокоєння системи від параметрів<br>електромашинного гальма, а саме від електромагнітної та механічної постійних часу,<br>обумовлених конструктивними особливостями електромашинного гальма.<br>Проведені експериментальні дослідження, що дозволяють зробити висновки про<br>адекватність запропонованих рівнянь, що дає можливість використовувати їх на практиці,<br>зокрема, при проведенні модельних випробувань гідромашин з метою зниження похибки вимірювання обертаючого моменту на валу і визначення коефіцієнта корисної дії<br>гідромашини.</p> 2022-01-25T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/280 ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОІНТЕГРАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 2022-01-25T15:00:41+02:00 G. Kaniuk genadiykanuk@gmail.com A. Mezerya mezzer@mail.ru A. Chebotarov chebotaryov.an@gmail.com H. Blyznychenko mr.sancho2002@gmail.com Yu. Bondarenko genadiykanuk@gmail.com <p>Показано актуальність роботи, яка полягає в необхідності підвищення точності<br>визначення середньоінтегральних значень динамічних параметрів, що вимірюються<br>практично на всіх виробництвах машинобудування, енергетики та комунального сектора.<br>Наведено аналіз методів визначення середньоінтегрального значення безперервного<br>динамічного процесу за дискретними даними.<br>Визначено величини похибок, обумовлених дискретністю вимірювання та методами<br>математичної обробки сигналу.<br>Показано залежності похибки визначення середнього значення вимірюваного<br>параметра від частоти опитування датчиків і амплітуди коливання вимірюваної величини, що<br>дозволяють визначати необхідну дискретність вимірювання з метою забезпечення необхідної<br>точності.<br>Показана похибка визначення середнього значення вимірюваного параметра,<br>обумовлена математичним методом осереднення. Проведено аналіз різних методів<br>опосередкування вимірюваної величини, таких як середньоквадратичний метод, метод<br>сплайнів, метод Сімпсона та його модифікація.<br>Визначено сфери застосування математичних методів визначення середнього<br>значення вимірюваної величини, що забезпечують мінімум похибки математичної обробки<br>результатів вимірювання.</p> 2022-01-25T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Машинобудування