Машинобудування https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH <p><strong>Збірник входить до Категорії Б наукових фахових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України (технічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) наказ МОН України &nbsp;№409 від 17.03.2020.</strong></p> <p>Збірник наукових праць «Машинобудування»&nbsp; зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики України у 2006 році (Свідоцтво про Державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 12132-1016Р). Друкований варіант видання зареєстровано у ISSN Register під номером ISSN 2079-1747.</p> <p>Збірник наукових праць «Машинобудування» Української інженерно-педагогічної академії видається з 2007&nbsp;року 2&nbsp;рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем міцності, стійкості, працездатності, динаміки вантажопідйомних, транспортних машин і металорізальних верстатів, а також питань технології машинобудування. У збірнику публікуються наукові статті, в яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методів і вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних ріжучих інструментів. Висвітлюються аспекти оптимізації та математичного моделювання на різних етапах технологічного процесу.</p> <p>Статті публікуються українською, англійською або російською мовами.</p> <p>До збірника наукових праць «Машинобудування» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:</p> <p>131 Прикладна механіка,</p> <p>132 Матеріалознавство та</p> <p>133 Галузеве машинобудування.</p> Українська інженерно-педагогічна академія uk-UA Машинобудування АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОБРОБКИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/282 <p>Електроерозійне алмазне шліфування зі змінною полярністю електродів дозволяє<br>обробляти важкооброблювані матеріали. Процес формування обробленої поверхні залежить,<br>крім від електричних режимів обробки, ще й від матеріалу заготовки, від робочої рідини і<br>т.д. Ці параметри не пов'язані, отже, кожен з них робить свій вплив на хід процесу. Тому<br>аналіз якості обробки в залежності від електричних режимів обробки виконувався з<br>використанням імовірнісно-статистичного моделювання.<br>У статті проведено імовірносно-статистичне моделювання шорсткості поверхні деталі<br>в процесі електроерозійного шліфуванія зі змінною полярністю електродів. Встановлено<br>взаємозв'язок між електричними режимами обробки і показниками якості обробленої<br>поверхні деталі. Отримано вероятностну-статистичну модель шорсткості поверхні деталі, що<br>формується при електроерозійному шліфуванні, яка встановлює взаємозв'язок між<br>висотними параметрами поверхні та електричними режимами обробки.<br>Розроблена модель, дозволяє розрахувати висотні параметри шорсткості деталі в<br>залежності від електричних режимів електроерозійного шліфування. Висота<br>мікронерівностей визначається тими ж умовами обробки, що і глибина ерозійних лунок.<br>Отримання низької шорсткості можливо при зниженні електричних режимів обробки.<br>Отримані співвідношення дозволяють безпосередньо визначити імовірність контаквання нізрізаной від тіла заготовки стружки, утвореною різальной крайкой зерна, з поверхнею<br>зв'язки шліфувального круга. При вирішенні задачі про імовірність контактування сукупності<br>стружок, утворених сукупністю крайок зерен, котрі знаходяться в робочому шарі інструменту,<br>необхідно також використовувати імовірність щільності розподілу по глибині.<br>Вид отриманих співвідношень безпосередньо показує, що значна частина стружок<br>утворених різальними крайками, що контактують з шорсткою поверхнею заготовки, є<br>короткими і не стикаються зі зв'язкою до відриву від тіла заготовки навіть без урахування їх<br>усадки.</p> R. Strelchuk Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 5 14 10.32820/2079-1747-2022-29-5-14 ОПТИМІЗАЦІЯ СИЛОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ГРУНТООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРИКЛАДІ ШЛЕЙФ БОРОНИ «ЛАРІ» https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/283 <p>В даній статі розглянута методика розрахунку рам сільськогосподарської причіпної<br>техніки за допомогою алгоритмів топологічної оптимізації. Робота виконана з метою<br>підвищення конкурентоспроможності продуктів українських виробників за рахунок<br>зниження ваги та собівартості силових рам при збереженні їх міцностних характеристик на<br>усіх режимах роботи причіпної техніки.<br>Для проведення оптимізації було взято одну з базових моделей культиватору<br>виробництва фірми «Лозівські Машини», та проведено низку оптимізаційних розрахунків<br>для отримання спочатку топології, а в решті, і конструкції силової рами для даного виду<br>агрегатів.<br>В результаті проведених досліджень встановлена оптимальна топологія ключових<br>вузлів рами агрегату і розроблена низка технологічних елементів конструкції. Отримані дані<br>наведені в статі у графічному вигляді та проведено перевірочний аналіз міцності щодо вимог<br>до даного типу конструкцій.<br>Аналіз отриманої конструкції довів правильність обраних методів оптимізації, та<br>показав, що отримані характеристики силової рами задовольняють вимогам експлуатації<br>сільськогосподарської техніки.</p> O.V. Panov E.A. Simson Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 15 31 10.32820/2079-1747-2022-29-15-31 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБОЛОНКИ ТЕПЛОВИДЕЛЯЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/284 <p>У статті показано, що в сучасних системах контролю герметичності оболонки (КГО)<br>тепловиділяючого елемента (ТВЕЛ) тепловиділяючої збірки ядерного реактора атомної<br>електростанції, застосовуються різні методи контролю, які мають характерні недоліки, які не<br>дозволяють визначати місцезнаходження, тип та розміри дефектів пошкодження та<br>руйнування на поверхні оболонки ТВЕЛ. Показано, що у всіх методах контролю, які на<br>сьогодні застосовуються в системах КГО ТВЕЛ, безпосередньо визначається лише активність<br>груп реперних радіонуклідів у теплоносії: потік нейтронів, що запізнюються, питома<br>активність ізотопів йоду, об'ємна активність радіоактивних благородних (інертних) газів, а не<br>ступінь герметичності оболонки ТВЕЛ. Виявлено, що для розрахунків оцінки критеріїв стану<br>поверхні матеріалу оболонки, як правило, вводяться обмеження та припущення щодо<br>геометричних прирощень, що призводять до наближених і неточних характеристик у<br>використовуваних системах КГО ТВЕЛ, оскільки не враховується структурно-фазовий стан<br>структури матеріалу оболонки ТВЕЛ, отже до зниження рівня надійності та безпеки при їх<br>експлуатації. Проаналізовано, що застосування існуючих методів контролю поверхні<br>матеріалу оболонки ТВЕЛ, для виявлення поверхневих та внутрішніх дефектів у вигляді<br>локальної неоднорідності, мікро та макропор, різноманітних тріщин, відрізняється малою<br>ефективністю, представляє трудомісткий процес, що вимагає додаткової обробки поверхні<br>матеріалу оболонки ТВЕЛ. Запропоновано в системах КГО ТВЕЛ ядерного реактора,<br>застосувати принципово новий метод контролю якості поверхні матеріалу оболонки ТВЕЛ, з<br>урахуванням сучасних наукових досягнень, на основі використання фрактально – кластерної<br>теорії. Обґрунтовано, що в якості основи, пропонованого методу КГО ТВЕЛ, використовувати<br>фрактальні властивості структури матеріалу оболонки та кількісну фрактальну величину –<br>фрактальну розмірність, яка дозволяє визначити ступінь розгерметизації ТВЕЛ, шляхом<br>визначення місцезнаходження, типу і розміру дефектів пошкодження і руйнування поверхні<br>оболонки ТВЕЛ. Запропоновано для реалізації та застосування фрактального методу<br>контролю, провести удосконалення структурно-функціональної схеми системи КГО ТВЕЛ,<br>шляхом впровадження інформаційно-вимірювального обчислювального модуля виявлення<br>дефектів, який забезпечує обробку даних та їх передачу в автоматизовану систему управління<br>технологічними процесами енергоблоку атомної електростанції на основі розроблених етапів<br>алгоритму фрактального методу, у яких визначено послідовність виконання вимірювальних та<br>обчислювальних операцій з розрахунку показників фрактальної розмірності, для встановлення<br>місця, типу та розміру дефекту на аксіальних сегментах висоти ТВЕЛ.</p> P. Budanov E. Khomiak Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 32 49 10.32820/2079-1747-2022-29-32-49 АЛГОРИТМ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОЧНІСТЮ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/285 <p>В статті запропоновано структурну схему системи управління точністю обробки для<br>токарного верстата з числовим програмним управлінням (ЧПУ), застосовуючи для цього<br>алгоритм керування, що ґрунтується на статистичному прогнозуванні. Схема системи<br>управління можна застосувати до різних верстатів з різними системами ЧПУ, головна умова,<br>щоби система ЧПУ дозволяла підключення сторонньої електронно-обчислювальної машини<br>(ЕОМ). В статті розглянуто на прикладі верстата 16К20Ф3 з допомогою системи управління<br>ЧПУ 2Р22, застосування схеми управління точності та її математичне забезпечення, що<br>включає у собі як алгоритми обчислення величин корекції, так і процедури вибору<br>оптимальної послідовності. Окремо розглянуто етапи оцінювання точності та представлено<br>докладні алгоритми «Оцінка помилки налаштування та довірчих меж» та «Визначення сфери<br>дії незалежних випадкових факторів». В результаті проведених досліджень автоматичного<br>підналагодження за алгоритмом управління точністю обробки виявлено, що вихідна<br>послідовність розмірів деталей (тобто розмірів деталей, виготовлених з підналагодженням)<br>має постійне середнє значення, мало відрізняється від заданого розміру, і кореляційну<br>функцію незначно відмінну від нуля, що свідчить про повне вичерпання можливостей<br>подальшого підвищення точності обробки методами автоматичної налагодження, тобто<br>шляхом використання інформації про розміри раніше оброблених деталей.</p> H. Hrinchenko O. Teslov M. Kozlov O. Marchenko S. Zakharov Ye. Herasymov Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 50 61 10.32820/2079-1747-2022-29-50-61 УНІФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/286 <p>В статті розглянуто можливість застосування алгоритмів та методів технічної<br>діагностики та оцінювання залишкового ресурсу трубопроводів, що транспортують<br>енергоносії на основі методів контролю та оцінки технічного стану трубопроводів<br>енергетичного обладнання. Для підтвердження теоретичних припущень проаналізовано<br>технічні характеристики трубопроводу, що має в якості енергоносія водень та зроблено<br>розрахунок напружено-деформованого стану трубопроводу на основі побудованої кінцевоелементної моделі ділянки трубопроводу. Проведено розрахунку напруженого стану для<br>внутрішніх температурних навантажень трубопроводу при температурі 0° та -20°С, що дало<br>змогу виявити та оцінити напруження, що виникають на ділянці. В результаті проведеного<br>дослідження виявлено не значний вплив температур на стан трубопроводу та відхилення щодо<br>розподілу напружень. Спираючись на результати досліджень запропоновано уніфіковану<br>систему методів технічної діагности на основі системи типізації розрахунку залишкового<br>ресурсу трубопроводів при різних типах навантаження в залежності від температури та інших<br>технологічних характеристик трубопровідних систем на основі розробленого технологічного<br>коду. Такий підхід дає можливість проводити оцінку технічного стану шляхом вибору<br>відповідного методу розрахунку для трубопроводів різного призначення.</p> H. Hrinchenko S. Artiukh V. Hrinchenko S. Nehodov Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 62 69 10.32820/2079-1747-2022-29-62-69 ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ОБ’ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/287 <p>В статті розглянуто підходи до оцінювання ризиків функціонування систем.<br>Проаналізовано та виокремлено основні проблеми при кваліметричному оцінювання ризиків, а<br>саме необхідності комплексного підходу до оцінювання ризиків та важливості оцінювання не<br>тільки функціонування окремих компонентів системи, а взаємозв’язку між ними, процесів, що<br>функціонують у системі. Запропоновано для кваліметричного оцінювання вважати ризиком<br>обернену величину надійності. На основі аналізу запропоновано оцінювання ризиків розділити<br>на дві моделі функціонування системи. Перша модель представлено таким параметром<br>надійності, як безвідмовність та характеризує розвиток системи до настання критичного<br>моменту, події, колапсу, а друга модель представлено таким параметром надійності, як<br>ремонтопригодність, що характеризує етап функціонування системи після настання критичної<br>події та характеризує відновлення функціонування системи, адаптацію до несприятливих<br>умов. Запропоновано в якості оцінювання ризиків функціонування систем фізико-статистичну<br>математичну модель на основі інтенсивності відмов та ймовірності відновлення роботи<br>системи. Такий підхід дає можливість оцінювати ефективність впровадження, організації та<br>функціонування системи, а найголовніше управляти та удосконалювати функціонування<br>системи на будь-якому етапі життєвого циклу.</p> H. Hrinchenko Yu. Trishch V. Hrinchenko I. Bahaiev Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 70 79 10.32820/2079-1747-2022-29-70-79 ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРУ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ПАЛИВОПОДАЧІ ПАРОВИХ КОТЛІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/288 <p>В статті проведено аналіз та удосконалено систему виміру та контролю (регулювання)<br>параметрів систем спалювання палива в топках парових котлів теплових електростанцій, а саме<br>витрати твердого палива (пило-вугільної суміші) та активаторів горіння, які підвищують<br>ефективність спалювання низькосортних палив без суттєвої модернізації топок та інших<br>елементів парових котлів. Показано метод підвищення точності вимірювання та регулювання<br>подачі твердого палива в топку котла, заснований на одночасному вимірюванні частоти<br>обертання і обертаючого моменту на валу пиложивильника і дальшому обчисленні фактичного<br>значення витрати пилу в мікропроцесорній обчислювальній системі на основі диференціального<br>рівняння динаміки ротора пиложивильника. Показано можливість удосконалення математичної<br>моделі котельного агрегату як об'єкта керування. У модель включені параметри активатора<br>горіння, що покращує процес спалювання низькосортного палива. Наведені недоліки технології<br>використання активаторів горіння, основним з яких є необхідність точного дозування присадок<br>залежно від кількості і якості палива. Визначено можливий діапазон ефективності використання<br>активатора горіння, залежно від його витрати (залежність зміни умовної витрати палива від<br>умовної витрати активатора горіння при спалюванні вугілля). Визначено можливий економічний<br>ефект при використанні активаторів горіння, а саме підвищення коефіцієнту корисної дії при<br>спалюванні низькосортних палив. Наведена функціональна схема системи автоматичного<br>керування процесом подачі палива та активатора горіння в топку котла теплових електростанцій.<br>Система здійснює регулювання з урахуванням кількості та якості палива, що спалюється в топці<br>котельних агрегатів теплових електростанцій.</p> G. I. Kanjuk A.Yu. Mezerya V. V. Homenko T. Yu Vasilets T. M. Fursova Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 80 88 10.32820/2079-1747-2022-29-80-88 ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ, ЗГІДНО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 45001:2018 https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/289 <p>Проведено аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018 на предмет<br>необхідності проведення моніторингу, вимірювань та аналізу показників якості процесів, в<br>результаті якого зрозуміло, що ефективність розроблення та впровадження системи<br>управління охороною здоров’я і безпекою праці залежить від методології оцінювання якості.<br>Проведено аналіз існуючих досліджень та публікацій з оцінювання процесів, у тому числі<br>пов’язаних з безпекою праці на виробництві, аналіз методів оцінювання, або методів<br>кваліметрії, аналіз статистичних методів оцінювання результатів вимірювань. Запропоновано<br>алгоритм моніторингу, вимірювання та оцінювання процесів, який може служити типовим<br>регламентним документом при впровадженні системи управління охороною здоров’я та<br>безпекою праці згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 45001:2019. На першому етапі алгоритму<br>визначаються основні критерії, за якими буде оцінюватися той чи інший процес. На другому<br>етапі здійснюється вибір засобів вимірювальної техніки, обґрунтування інтенсивності<br>контрольних операцій, опрацювання результатів вимірювань тощо, для вирішення яких<br>потрібно наукове та технічне обґрунтування вибору тих чи інших процедур. Також на<br>другому етапі пропонується переводити різнорозмірні показники якості процесів у<br>безрозмірну величину. Для отримання оцінок показників якості процесів запропоновано<br>застосувати функцію помилок, яка забезпечує вимоги до показників якості, дозволяє<br>ефективно отримувати оцінки на безрозмірній шкалі, що дає можливості отримувати та<br>збільшувати кількість статистичної інформації. В залежності від наявності статистичної<br>інформації про оцінки якості процесів, а саме, від її кількості, з’являється можливість вибору<br>того чи іншого математичного апарату для ефективного моніторингу, оцінювання та<br>управління безпекою праці на виробництві.</p> N. Sorocolat L. Fatieieva Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 89 96 10.32820/2079-1747-2022-29-89-96 АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/290 <p>В статті проведено аналіз існуючого нормативно-методичного забезпечення<br>ефективності елементів низькопотенційних комплексів теплових і атомних електростанцій, до<br>яких відносяться конденсатори, циркуляційні та конденсатні насоси, ежектори, системи<br>автоматичного керування окремим обладнанням та загальна система керування<br>низькопотенційним комплексом. Визначено роль системи низькопотенційного комплексу в<br>загальному балансі енергоблока електростанції за різними системами водопостачання.<br>Проведено аналіз наявності в існуючій нормативно-технічній та нормативно-методичній<br>документації нормативних методів забезпечення ефективності роботи систем<br>низькопотенційного комплексу теплових і атомних електростанцій та його основних<br>елементів, які гарантовано змогли б забезпечити мінімальні сумарні втрати енергії при<br>дотриманні необхідних показників надійності, екологічності, безпеки та інше. Встановлено,<br>що в існуючій нормативно-технічній документації є методи та методики розрахунку<br>енергоефективності роботи окремих елементів систем низькопотенційного комплексу, але<br>бракує методик та алгоритмів визначення параметрів елементів систем низькопотенційних<br>комплексів, які забезпечують максимальну енергоефективність як в номінальних режимах<br>роботи енергоблоків, так і во всьому діапазоні навантажень. Не досить повно сформульовані<br>універсальні нормативні методи структурно-параметричного синтезу енергоефективних<br>регуляторів автоматизованих систем керування, які гарантовано змогли б забезпечити високі<br>показники точності підтримки необхідних параметрів елементів систем НПК. Висунуто<br>вимоги до удосконалення існуючої нормативно-технічної документації, а саме: сформулювати<br>універсальні нормативні методи структурно-параметричного синтезу енергоефективних<br>систем керування елементами НПК за крітерієм мінімуму енергетичних втрат; системні та<br>кількісні показники, а також методи і засоби їх гарантованого технічного забезпечення.</p> A. Chebotarev Yu. Bondarenko Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 97 103 10.32820/2079-1747-2022-29-97-103 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОГЛИНАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/291 <p>У статті розглянуті та проаналізовані основні вимоги до тонкоплівкових сонячних<br>елементів: наявність базового шару з більшим показником поглинання оптичного<br>випромінювання; при утворенні гетеропереходу, необхідний відповідний широкозонний<br>шар; забезпечення ефективного збору зарядів шляхом електричного сполучення шарів;<br>надійність омічних контактів.<br>Виявлено основні складності, пов'язані з виробництвом тонких плівок, а саме з<br>теоретичними і практичними труднощами: границі зерен впливають на рекомбінацію,<br>струмоперенесення, дифузію й сегрегацію; існує проблема контактних явищ для структур з<br>декількох матеріалів через необхідність електричного сполучення різних шарів сонячного<br>елемента; точкові дефекти в тонкоплівкових сонячних елементах, недостатньо вивчені.<br>Визначено, що при виготовленні сонячних елементів, важливо оцінити якість кожного<br>з його шарів на етапі нанесення для того, щоб реально уявляти про їх кристалічну структуру,<br>хімічний склад, оптичні й електричні властивості.<br>Відзначається, що при тривалій експлуатації сонячних панелей і сонячних батарей,<br>відбувається значне зниження їх продуктивності, через погіршення основних параметрів:<br>коефіцієнта корисної дії й вихідної потужності.<br>Запропоновано, розглянути дослідження фізичних процесів у структурі<br>напівпровідникового шару сонячного елемента, а також вивчення фізичних властивостей<br>тонких плівок для сонячного елемента, на основі наступних основних методів дослідження:<br>сканувальна зондова (ємнісна) і тунельна мікроскопія (спектроскопія); атомна силова<br>мікроскопія; рентгеноскопія; електронний мікроаналіз; сканувальна електронна мікроскопія;<br>еліпсометрія; спектроскопічна еліпсометрія; електронна оже-спектроскопія; масспектрометрія вторинних іонів; фотолюмінісценція ; сканувальна лазерна мікроскопія<br>Показана також можливість застосування цілого ряду оптичних, електричних,<br>рентгенівських та інших досліджень, для оцінки якості плівок, що становлять структуру<br>сонячного елемента, а також їх використання, для оцінки технологічних процесів при<br>виготовленні сонячного елемента.<br>Обґрунтовано, що застосування описаних методів, сприяє розробці надійних, ефективних<br>і дешевих сонячних елементів, однак очевидно, що жоден метод діагностики, не здатний відбити<br>всю розмаїтість інформації, щодо параметрів тонкоплівкових сонячних елементів.</p> I. Kyrysov P. Budanov Авторське право (c) 2022 Машинобудування 2022-11-29 2022-11-29 29 104 117 10.32820/2079-1747-2022-29-104-117