ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОІНТЕГРАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ
pdf

Ключові слова

точність
похибка виміру
динамічна складова
математична обробка

Анотація

Показано актуальність роботи, яка полягає в необхідності підвищення точності
визначення середньоінтегральних значень динамічних параметрів, що вимірюються
практично на всіх виробництвах машинобудування, енергетики та комунального сектора.
Наведено аналіз методів визначення середньоінтегрального значення безперервного
динамічного процесу за дискретними даними.
Визначено величини похибок, обумовлених дискретністю вимірювання та методами
математичної обробки сигналу.
Показано залежності похибки визначення середнього значення вимірюваного
параметра від частоти опитування датчиків і амплітуди коливання вимірюваної величини, що
дозволяють визначати необхідну дискретність вимірювання з метою забезпечення необхідної
точності.
Показана похибка визначення середнього значення вимірюваного параметра,
обумовлена математичним методом осереднення. Проведено аналіз різних методів
опосередкування вимірюваної величини, таких як середньоквадратичний метод, метод
сплайнів, метод Сімпсона та його модифікація.
Визначено сфери застосування математичних методів визначення середнього
значення вимірюваної величини, що забезпечують мінімум похибки математичної обробки
результатів вимірювання.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-66-74
pdf