ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕВПОРЯДКОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ
pdf

Ключові слова

техніко-економічні показники
показники якості
автоматизована система керування
енергозбереження
невпорядкованість інформації

Як цитувати

Mezerya , A., & Drozd , V. (2023). ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕВПОРЯДКОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ. Машинобудування, (31). https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-87-93

Анотація

Проведено аналіз впливу невпорядкованості інформації на показники якості
(економічність та ефективність) систем автоматизованого керування енергоблоками
електростанцій. Автоматизовані системи керування електростанцією, як і будь-якого
складного об'єкта, розглядаються в роботі з позицій макропідходу як єдиний комплекс
інформаційно взаємопов'язаних елементів, а ступінь ефективності автоматизованих систем
керування розглядається з позиції статистичної фізики. Кількість інформації визначається
згідно з існуючої теорії інформації, де міра невизначеності співпадає з поняттям
термодинамічної ентропії. Встановлена залежність ефективності системи від
невпорядкованості, та показано, що при збільшені невпорядкованості ефективність системи
знижується. Визначено причини появи невпорядкованості інформації, до яких відноситься
неузгодженість потоків інформації, простій агрегатів, несвоєчасне надходження інформації та
інше. Визначено залежності ускладнення системи керування на приріст ефективності та строк
окупності додаткових капіталовкладень, який обернено залежить від невпорядкованості
інформації. Визначена залежність вартості системи керування від ефективності керуючого
комплексу. Встановлено, шо на окремих рівнях керування необхідно прагнути к рівномірному
рівня автоматизації, оскільки цей рівень характеризується однаковим строком окупності й
однаковою величиною невпорядкованості. Показано, що ієрархічна структура керування в
галузевому масштабі з передачею у вищі рівні меншого обсягу та більш загальну інформацію
повністю себе виправдовує. Встановлено, що збільшення інформації системи керування не
повинна перевищувати відомого, економічно доцільного рівня; не слід надмірно ускладнювати
алгоритми керування; економічно доцільно залишати в керованому комплексі частку
неупорядкованості (шуму) тим більшу, чим складніший процес керування даним комплексом;
після досягнення верхнього економічно доцільного рівня автоматичного керування, тобто
найбільшого економічно виправданого терміну окупності і, отже, вичерпання резервів, стає
особливо актуальним перехід до нової, більш продуктивної технології АСК ТП, що забезпечує
підвищене значення ефективності.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-87-93
pdf