ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
PDF

Ключові слова

показники якості
оптимізація
енергозбереження
техніко-економічні показники

Як цитувати

Kaniuk , G., Mezerya , A., Vasilets , T., Keleberda, S., Ponomarenko , A., & Chyrochkin , D. (2024). ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ. Машинобудування, (32). вилучено із http://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/318

Анотація

Метою роботи є визначення узагальненого критерію оптимальності показників якості
технологічних процесів в енергетиці для використання його в автоматизованих системах
керування та підвищення рівня енергоефективності. Завдання статичної та динамічної
оптимізації є складними (багатофакторними) та багатоцільовими. Їх рішення здійснюється
спільно з урахуванням всього різноманіття факторів і обмежень, що впливають на
досягнення оптимуму функції мети. У роботі розглянуто характерний приклад задачі
оптимізації (коли функція мети максимізується), а саме завдання управління процесом
горіння в топці котла за коефіцієнтом корисної дії, а коли мінімізується – за сумою теплових
втрат. Показана постановка задачі динамічної оптимізації значень управляючих та вихідних
впливів у функції часу, що забезпечують досягнення заданих критеріїв управління для
технологічних процесів у перехідних режимах. Показано, що критерієм оптимальності може
бути мінімум втрат енергії в обладнанні. Визначено основні завдання, вирішення яких
дозволить підвищити показники якості роботи обладнання та обмеження, що надають
суттєвий вплив на вибір методу оптимізації та формування функції мети. Як приклад
складена функція енергетичних втрат у нагнітачах, що враховує параметри мережі та власні
характеристики нагнітачів. Показано методику визначення функції мінімуму втрат енергії в
нагнітачах та алгоритм знаходження втрат енергії за даними, отриманими шляхом
апроксимації енергетичних характеристик. Критерій оптимальності як мінімум втрат енергії
може бути використаний для будь-якого обладнання енергетики (котел, турбіна, парогазова
установка і т.д.) і дозволить забезпечити високі показники якості роботи обладнання.

PDF