Історія журналу

Історія журналу

 

Збірник наукових праць «Машинобудування» Української інженерно-педагогічної академії видається з 2007 р. як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата технічних наук.

За ці роки в Українській інженерно-педагогічній академії сформувалося декілька наукових шкіл в галузі машинобудування. Серед них досить визначними є наукова школа в галузі піднімально-транспортних машин, започаткована професором Ковальським Б. С., та наукова школа в галузі технології машинобудування, започаткована професором Арпентьєвим Б. М. Ці два видатних науковці виховали цілу плеяду кандидатів і докторів технічних наук, які продовжують передавати знання своїм учням. Під керівництвом доктора технічних наук, професора Фідровської Наталії Миколаївни, науковим керівником якої був професор Ковальський Б. С., на кафедрі металорізального обладнання і транспортних систем Української інженерно-педагогічної академії працювала спеціалізована вчена рада К 64.108.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини. З 2007 року по цей час в раді захищено 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В Українській інженерно-педагогічній академії успішно проводяться наукові дослідження, що торкаються питань піднімально-транспортних машин, верстатів і інструментів, технології машинобудування та динаміки та міцності машин. Результати цих досліджень публікуються в збірнику наукових праць «Машинобудування». Авторами статей також є аспіранти, докторанти та науковці багатьох закладів вищої освіти України.

За роки існування збірник наукових праць «Машинобудування» увійшов до декількох науково-метричних баз: Index Copernicus (http://www.indexcopernicus.com/), ROAR (Registry of Open Access Repositories) (http://roar.eprints.org/), OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) (http://www.opendoar.org/), Google Scholar (http://scholar.google.com.ua/), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/). Зараз редакційна колегія збірника веде активну роботу щодо його входження до інших науково-метричних баз.

Редакційну колегію, яка відповідальна ставилася до внутрішнього рецензування поданих матеріалів, очолювали доктор технічних наук, професор Нестеров Артем Павлович, доктор технічних наук, професор Фідровська Наталія Миколаївна, доктор технічних наук Купріянов Олександр Володимирович. До незалежного зовнішнього рецензування залучалися: Гордєєв А. С., д.тех.н., проф., Григоров О. В., д.тех.н., проф., Залога В.О., д.тех.н., проф., Ларшин В. П., д.тех.н., проф., Ловейкін В. С., д.тех.н., проф., Петраков Ю.В., д.тех.н., проф., Ромасевич Ю.О., д.тех.н., доц., Соколов В. І., д.тех.н., проф., Хавін Г. Л., д.тех.н., проф., Caganova Dagmar, Ph.D., Assoc. Prof., Dasic Predrag, D.Sc., Prof., Dichev Dimitar, D.Sc., Prof., Edl Milan, Ph.D., doc. Ing.

Редакційна колегія збірника «Машинобудування» вживала заходів щодо підвищення якості нашого видання, спрямовані на входження в провідні світові наукометричні бази. З цією метою сайт збірника перенесений на платформу Open Journal Systems і впроваджувалося незалежне рецензування рукописів, що подавались до публікації. Збірник «Машинобудування» тепер має власний сайт, який розташовується за посиланням: http://jmash.uipa.edu.ua. Однією з нових вимог до наукових фахових видань України є наявність ідентифікаторів DOI. Також наявність ідентифікаторів стає необхідною умовою для включення видання у міжнародні наукометричні бази, такі як Scopus та Web of Science. Тому DOI присвоюється кожній статі та кожному номеру збірника наукових праць «Машинобудування»,  починаючи з 2019 року.

Збірник наукових праць «Машинобудування»  зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики України у 2006 році (Свідоцтво про Державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 12132-1016Р). Друкований варіант видання зареєстровано у ISSN Register під номером ISSN 2079-1747.

Збірник входить до Категорії Б наукових фахових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України (технічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) наказ МОН України  №409 від 17.03.2020.