Kupriyanov Aleksandr Vladimirovych

1) 16, Universytetska, 61003 Kharkiv (Ukraine)
2) e-mail: a_kupriyanov@uipa.edu.ua
3) Google Scholar
4) Scopus
5) ORCID: 0000-0003-0017-5751
6) ResearchGate